13


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:37 |- Romina -|


12


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:35 |- Romina -|


11


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:34 |- Romina -|


10


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:33 |- Romina -|


9


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:32 |- Romina -|


8


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:31 |- Romina -|


7


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:30 |- Romina -|


6


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:29 |- Romina -|


5


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:27 |- Romina -|


4


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:26 |- Romina -|


3


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:25 |- Romina -|


2


»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:24 |- Romina -|
مثل اینکه خلاصه نیاز دارهلیسا با چندتا از دوستاش از یتیم خونه فرار میکنه ومجبور میشه بعد از سختیهایی که میکشه دست به کار خلاف یا دزدی بزنه در این بین ناخواسته وارد گروهی میشه که بدون اینکه بخواد باعث پیشبرد یکی از عملیاتهاشون میشه ..پلیسی جوان اونو در ان عملیات میگیره وپس از دستگیری طبق نثربالا شرطی بینشون گذاشته میشه تا باهم به عنوان خلافکاران حرفه ای وارد گروه بشن ...بچه ها داستان از زمان ورودشون به گروه گفته شده»موضوع : رمان شرط بندی دردسر ساز
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:20 |- Romina -|